جهت ارتباط مستقیم با مدیریت سالن زیبایی فرآرا می توانید از فرم زیر استفاده نمایید.

مشهد بلوار وکیل آباد، هفت تیر، هفت تیر ۸ ،گلشن۴/۱ ، شماره ۶۰ مرکز تخصصی عروس فرآرا (فرارا)

+۹۸۵۱۳۸۹۰۹۹۷۰
+۹۸۵۱۳۸۹۰۹۹۷۱
+۹۸۵۱۳۸۶۸۹۳۱۶